ANUNȚ Privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Drăcșenei, județul Teleorman

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, date de contact, persoana de contact: Comuna Drăcșenei, 6692008, str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman, cod poștal 147120, tel. 0761639125, e-mail dracsenei_tr@yahoo.com, Neacșu Stelian, referent superior
 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat – Pajiști comunale în suprafață totală de 334,4990 ha, aparținând domeniului privat al comunei Drăcșenei, situate în extravilan. Închirierea a fost aprobată prin HCL nr.18 din 26.02.2024 și se realizează conform OUG nr.57/2019. 29 de parcele de pajiști amplasate în satele componente Drăcșenei, Drăcșani, Odobeasca și Satul Vechi, astfel: CF 23410 – 3,7523 ha, CF 21658 – 14,4875 ha, CF 21655 – 4,5355 ha, CF 23413 – 21,0983 ha, CF 23418 – 28,0829 ha, CF 23414 – 4,8835 ha, CF 23415 – 8,9696 ha, CF 23416 – 1,6235 ha, CF 23417 – 4,5994 ha, CF 21672 – 5,2013 ha, CF 21679 – 19,2260 ha, CF 21661 – 2,6469 ha, CF 21666 – 2,5229 ha, CF 21660 – 1,8336 ha, CF 22419 – 0,6224 ha, CF 22672 – 57,2470 ha, CF 22670 – 11,5992 ha, CF 22671 – 10,5645 ha, CF 22511 – 59,6407 ha, CF 21669 – 2,6422 ha, CF 21673 – 6,4275 ha, CF 21664 – 1,8943 ha, CF 22206 – 2,2198 ha, CF 22151 – 2,7103 ha, CF 21663 – 2,4998 ha, CF 21681 – 8,3971 ha, CF 21675 – 0,7433 ha, CF 21684 – 18,9851 ha, CF 21670 – 24,8426 ha
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
  • Modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire – prin cerere scrisă la sediul autorității contractante din str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman
  • Denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul autorității contractante de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire – compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, agricultură și registru agricol, persoana de contact – dl.Neacșu Stelian, referent superior, tel. contact 0761639125
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației – 50 lei care se achită la casieria autorității contractante.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 25 martie 2024, ora 15,00
 4. Informaţii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor – 3 aprilie 2024, ora 16,00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele – Primăria comunei Drăcșenei, str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – un exemplar
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor – 4 aprilie 2024, ora 11,00, Comuna Drăcșenei, str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman.
 6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței – Tribunalul Teleorman, Secția conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal, mun. Alexandria, str. Ion Creangă, nr.53, judetul Teleorman, Telefon: 0247/406016, Fax: 0247/317322, E-mail: tr-teleorman-regcaf@just.ro, termenele conform Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
 7. Data transmiterii anunţului de închiriere către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 03.2024

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *