ANUNȚ DE LICITAȚIE Privind concesionarea unui imobil care aparține domeniului public al comunei Drăcșenei

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, date de contact, persoana de contact – Comuna Drăcșenei, 6692008, str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman, cod poștal 147120, tel. 0761 193 661, e-mail dracsenei_tr@yahoo.com, Calotă Marin, administrator public.
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat – Imobilul este teren intravilan în suprafață de 1.558 mp, aparținând domeniului public al comunei Drăcșenei, cu Cadastral 20103, înscris în cartea funciară nr.20103 a comunei Drăcșenei. Concesionarea a fost aprobată prin HCL nr.5 din 29.01.2024 și se realizează conform OUG nr.57/2019, situat în comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, str. Roșiori, nr.25, județul Teleorman, Cv.25, P.656.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire – la cerere la sediul concedentului din str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman
  • Denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul autorității contractante de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire – Comuna Drăcșenei, administrator public, persoana de contact – dl. Calotă Marin, administrator public, tel. contact 0761 193 661
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației – 200 lei care se achită la casieria concedentului sau prin ordin de plată în contul IBAN RO92TREZ60821160203XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Roșiori de Vede, titular Comuna Drăcșenei, CIF 6692008.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 25 martie 2024, ora 15,00
 4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis
  • Data limită de depunere a ofertelor – 03 aprilie 2024, ora 16,00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele – Comuna Drăcșenei, str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – un exemplar în plic închis
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor – 4 aprilie 2024, ora 10,00, Comuna Drăcșenei, str. Gării, nr. 18, comuna Drăcșenei, sat Drăcșenei, jud. Teleorman
 6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței – Tribunalul Teleorman, Secția conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal, mun. Alexandria, str. Ion Creangă, nr.53, judetul Teleorman, Telefon: 0247/406016, Fax: 0247/317322, E-mail: tr-teleorman-regcaf@just.ro, termenele conform Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
 7. Data transmiterii anunţului de închiriere către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 03.2024

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *