concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante

A N U N Ț

În baza prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Drăcşenei – Primăria comunei Drăcşenei, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului achiziții publice, investiții, proiecte și programe din  aparatul de specialitate al primarului comunei Drăcşenei.

            Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile de ocupare a funcţiei publice sunt următoarele:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 • condiţiile de studii – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • minimum 1 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • alte condiții specifice – cunoştinţe operare calculator – word, excel, programe informatice, acces internet, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows – nivel mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective (certificat, atestat de competenţe sau altă diplomă echivalentă).

Datele propuse pentru concurs sunt următoarele:

 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 27.03.2023 – 18.04.2023.
 • Selecţia dosarelor – în perioada 19.04.2023 – 24.04.2023;
 • proba scrisă – 28.04.2023, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Drăcşenei, judeţul Teleorman;

interviul – termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Drăcşenei, judeţul Teleorman.

Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 6. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Drăcşenei, adresa – comuna Drăcşenei, satul Drăcşenei, str.Gării, nr.18, judeţul Teleorman, în perioada precizată.

Persoana de contact – dl. Neacşu Stelian, secretar al comisiei de concurs, tel. 0761639125,  e-mail: dracsenei_tr@yahoo.com.

      Bibliografie și tematică:

            1.Constituția României, republicată cu tematica:

-Titlul I – Principii generale ;

-Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ;

-Titlul III – Autorităţile publice ;

-Titlul IV – Economia şi finanţele publice.

2.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:

-Cap. I – Principii şi definiţii ;

-Cap. II – Dispoziţii speciale.

3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:

-Cap. I – Dispoziţii generale ;

-Cap. II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii ;

-Cap. III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare;

-Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei ;

-Cap. VI – Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.

4.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare Titlul I și V ale părții a III-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:

-PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:

o Titlul I – Dispoziţii generale;

o Titlul II – Statutul funcţionarilor publici.

-PARTEA a III-a Administrația publică locală:

– Titlul I – Dispoziții generale

– Titlul V – – Autoritățile administrației publice locale:

= Capitolul I – Dispoziții generale;

= Capitolul III – Consiliul local;

= Capitolul IV – Primarul .

5.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica:

– Capitolul II Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire;

– Capitolul III Modalități de atribuire

– Capitolul IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire

– Capitolul V Executarea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru.

6.Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica:

– Capitolul I Dispoziții generale și organizatorice

– Capitolul II Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice

– Capitoliul III Realizarea achiziției publice

– Capitolul IV Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

7.Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico[1]economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica:

– Capitolul I Dispoziții generale

– Capitolul II Nota conceptuală și tema de proiectare

– Capitolul III Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

-Ĩntocmeşte documente conform  Legii  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin HG nr.395/2016( caiete de sarcini, anunţuri SEAP, documente licitaţie) ;

-elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante ;

-elaborează după caz sau coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs ;

-îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, asfel cum sunt prevăzute de Legea  nr. 8/ 2016, actualizată ;

-aplică şi finalizează procedurile de atribuire ;

-constituie, păstrează și arhivează dosarele de achiziţie publică ;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în domeniul achiziţiilor publice, în vigoare :

 • primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
 • primirea si analizarea caietelor de sarcini
 • primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
 • primirea si analizarea temelor de proiectare
 • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte
 • alegerea procedurii de achizitie publica
 • stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
 • elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date
 • elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare
 • transmiterea spre publicare in SICAP (e-licitatie.ro)
 • transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare
 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
 • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;
 • primirea ofertelor;
 • participa la deschiderea ofertelor;
 • verificarea propunerilor tehnice si financiare;
 • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
 • primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică
 • intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
 • participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.
 • efectueaza procedurile prealabile pentru derularea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei in domeniu;
 • pastreaza dosarele de licitatie prin care s-au instrainat bunuri din patrimoniul comunei si s-au concesionat bunuri din domeniul privat
 • pastreaza documentatiile ce au facut obiectul contractelor de achizitie publica, verifica si raspunde de buna executie a acestora si parcurge procedurile pentru inscrierea actelor in evidentele financiar contabile.
 • Întocmeşte documentaţiile şi organizează licitaţii publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul comunei Drăcșenei ;
 • Întocmeşte în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sau terenuri care au fost adjudecate prin licitaţie publică de către diferite persoane juridice sau fizice.
 • Urmăreşte în colaborare cu compartimentul contabilitate respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local Drăcșenei şi a celorlalte acte normative referitoare la administrarea şi exploatarea patrimoniului comunei  Drăcșenei , ia măsuri de sancţionare a contravenienţilor; face propuneri primarului şi consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.
 • Menţine legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.
 • Asigură elaborarea documentaţiilor pentru şedinţele Consiliului local, ce privesc activităţile de care răspunde;
 • Asigură răspunsul în termen la corespondenţa repartizată de secretarul general al comunei şi le prezină acestuia şi primarului pentru avizare şi/sau aprobare ;
 • Asigură comunicarea în termen a documentelor specifice activităţii desfăşurate, autorităţilor, persoanelor şi instituţiilor interesate ;
 • Identifică proiecte cu viabilitate pentru comunitatea locală şi propune înaintarea acestora,spre finanţare, la organismele abilitate;
 • îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. In scopul realizării acestor obiective lucrătorii au următoarele obligaţii:
  • să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
  • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
  • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
  • să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
  • să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
  • să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
  • să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  • să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 • respectă întocmai normele de conduită a funcţionarilor publici, conform legii;
 • răspunde administrativ,disciplinar, contraventional, civil sau penal, în condiţiile legilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor stabilite prin prezenta fişă;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute expres prin acte normative, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *