Anunţ concurs pentru pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăcşenei, 06.09.2021

Anunţ concurs pentru pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăcşenei, organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

            În baza prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  excepțiile prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată cu modificări prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2021, Comuna Drăcşenei – Primăria comunei Drăcşenei, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă – Referent, clasa a III a, grad profesional superior, în cadrul compartimentului buget-finanţe, impozite şi taxe locale, contabilitate şi casierie şi aparatul de specialitate al primarului comunei Drăcşenei. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile de ocupare a funcţiei publice sunt următoarele:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 • condiţiile de studii – studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • alte condiții specifice – cunoştinţe operare calculator – word, excel, programe informatice, acces internet – nivel mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective (certificat, atestat de competenţe sau altă diplomă echivalentă).

Datele propuse pentru concurs sunt următoarele:

 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 08.2021 – 23.08.2021.
 • Selecţia dosarelor – în perioada 24.08.2021 – 30.08.2021;
 • proba scrisă – 06.09.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Drăcşenei, judeţul Teleorman;
 • interviul – 10.09.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Drăcşenei, judeţul Teleorman.

Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Drăcşenei, adresa – comuna Drăcşenei, satul Drăcşenei, str.Gării, nr.18, judeţul Teleorman, în perioada precizată.

Persoana de contact – dl. Neacşu Stelian, secretar al comisiei de concurs, tel. 0761639125,  e-mail: dracsenei_tr@yahoo.com.

      Bibliografie / tematică:

      Bibliografia:

1.Constituţia României, republicată;

2.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I şi II ale Părţii a VI – a;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III şi Capitolul  IV din Titlul V al Părţii a III-a;

6.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX – Impozite şi taxe locale;

7.Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

8.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:

1.Constituţia României, republicată:

 • Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 • Administraţia publică locală.
 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,cu modificările şi completările ulterioare – Statutul funcţionarilor publici:
 • Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici si personalului contractual din administraţia publică;
 • Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice;
 • Clasificarea functiilor publice;
 • Gradele profesionale ale functionarilor publici;
 • Prerogativele de putere publică;
 • Drepturile functionarilor publici;
 • Îndatoririle functionarilor publici;
 • Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici;
 • Suspendarea raportului de serviciu;
 • Încetarea raporturilor de serviciu.
 1. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare :
 • Principii şi definiţii;
 • Dispoziţii speciale.
 1. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Dispozitii generale;
 • Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 • Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare;
 • Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei;
 • Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex.
 1. Capitolul III şi Capitolul IV din Titlul V al Părţii a III-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local
 • Funcţionarea consiliului local
 • Rolul şi atribuţiile primarului

6.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX – Impozite şi taxe locale:

 • Dispoziţii generale
 • Categorii de impozite şi taxe locale;
 • Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
 • Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale
 • Indexarea impozitelor şi taxelor locale .

7.Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă:

 • Dispoziţii generale
 • Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar
 • Acordarea de avansuri în numerar şi decontarea lor
 • Evidenta şi păstrarea numerarului
 • Controlul respectării disciplinei de casă.

8.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Dispoziţii generale
 • Condiţii privind angajarea gestionarilor
 • Garanţii
 • Răspunderi

9.Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Definiţii
 • Obligaţiile instituţiilor publice

10.Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar .

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1.În domeniul – casierie :

 1. efectueaza operatii de încasari în numerar  pe baza documentelor de încasari;
 2. asigura încasarea în numerar a impozitelor si taxelor locale  pe baza debitelor stabilite de catre serviciul sus-mentionat;
 3. preda zilnic borderoul cu încasarile privind impozite si taxe locale, pentru verificare;
 4. verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, întocmeste zilnic documentele de casa;
 5. conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;
 6. asigura integritatea, securitatea numerarului existent în casierie, predarea sub semnatura celor în drept;
 7. urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii acestora;
 8. îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;
 9. urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;
 10. întocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare;
 11. completeaza zilnic registrul de casa si foile de vărsamânt, depunand săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, sumele încasate, pe destinatii bugetare, la trezorerie;
 12. ridica numerar de la trezorerie pentru plata salariilor si a altor cheltuieli materiale ;
 13. depune la trezorerie , conform prevederilor legale, veniturile încasate;
 1. îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege în domeniu.
 2. In domeniul – impozite şi taxe locale :
 3. raspunde de încasarea impozitelor si taxelor prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice şi juridice din sectorul de competenţă;
 4. raspunde de intocmirea borderourilor de debite si scăderi pentru contribuabilii din sectorul de competenţă;
 5. ţine evidenta debitelor din impozite si taxe datorate, raspunde de modificarea debitelor si informează asupra problemelor deosebite, propunând modificările ce se impun, , în sectorul de competenţă;
 6. raspunde de intocmirea actelor necesare executarii silite (instiintari de plata, somaţii, titluri executorii, popriri bancare), dupa expirarea termenelor scadente de plata conform legii si asigura transmiterea lor către contribuabili, îndeplinind astfel atribuţiile privind stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecția fiscală, urmărirea, executarea silită, încasarea impozitelor și taxelor locale și a altor venituri la bugetul local, în care au calitatea de executori fiscali, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sectorul de competenţă;
 7. prezinta situatia cu debitele restante pentru impozitele si taxele datorate de contribuabili si masurile care s-au luat pentru recuperarea debitelor restante, în sectorul de competenţă;
 8. asigura si răspunde de integritatea, confidenţialitatea si securitatea datelor si documentelor conţinute de fiecare dosar fiscal, pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute care, potrivit legii, constituie secret de serviciu si nu pot fi date publicitatii;
 9. raspunde de operarea in baza de date a plăţilor efectuate prin virament;
 10. întreprinde masuri pentru clarificarea datelor de identificare a contribuabililor din sectorul de competenţă;
 11. înstiinteaza contribuabilii asupra erorilor de identificare existente in declaratiile depuse şi bazele de date din sectorul de competenţă;
 12. întocmeste situatiile statistice solicitate, pe care le transmite instituţiilor si persoanelor solicitante;
 13. întocmeste listele restante si de plusuri, pe tipuri de impozite, taxe etc. si alte venituri bugetare;

3.Alte atribuţii:

 1. îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. In scopul realizării  acestor obiective lucrătorii au următoarele obligaţii:
  1. să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
  2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
  3. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
  4. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
  5. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
  6. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
  7. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  8. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  9. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 2. respectă întocmai normele de conduită a funcţionarilor publici, conform legii;
 3. răspunde administrativ,disciplinar, contraventional, civil sau penal, în condiţiile legilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor stabilite prin prezenta fişă;
 1. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute expres prin acte normative, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului.